همه ی ترسم اینست.

صبح روزی که میخواهم به دیدن تو بیایم،

چشم هایم را جلوی آینه جا بگذارم...