می گردم لابلای بساط عمه ها، تا ببینم دردی مرضی چیزی پیدا می شود که نمازهای من - این روزها - بتواند درحکم علاجش ظاهر شود؟!