سقف اتاق،

انعکاس خیال های ناگفته ام را از بر است ...

سقف خیال!

 

خیال که سقف داشته باشد، مثل تف سربالاست ...