به یک دستگاه تولید قطعات تعارف، برای تکه و پاره کردن در مجامع عمومی نیازمندیم ...