آپ زیر رو همتون می تونید بخونید، فقط او نمی تونه بخونه که هیچ کدوم شما ها او نیستید. پس هر کی خواست بگه که رمزشو بدم.