دیدی؟

همین قدر زود. همین جا توی این کافی شاپ، راه من و تو از هم جدا شد. وقتی که چیزی برای همیشه سفارش دادن داشتی. کیک فرانسوی و چای ساده. یک همیشه ی راکد لعنتی، با میم مشدّد روی کامِ لعنتی ترت.