قلب تا سیبک گردن به فراز آمده و

چشم از شدت باران به گداز آمده و 

دست تا پای تمنا به نیاز آمده است.

دل پس از مدت هجر صنم یار نواز

بار دیگر به امید صله باز آمده است

ز پی اخذ جواز آمده است؛

تا بشوید غم دل، خستگی جان و تمام شب و روز سپری در سر غیر.

بهر غسلی درِ آن چشمه ی ناز آمده است!

و وضویی و خنک کردنِ روح...

طرب لحظه ی وصل و تَرِ آوای اذان،

دل به اقبال دلی، وقت نماز آمده است.

 

_________________________________________________________

  

& از نظرات، پیشنهادات و انتقادات درمورد شعر استقبال بعمل می آید!