بی ابهام، صحبت از واژه است. واژه هایی که در یک طرح ترافیک «عقل و احساس»، هر روز یک کدام را می رانی و دیگری را می چپانی توی حلقومت تا باز فردا بشود.

آخر سر هم دیگران نخواهد فهمید که تو هیچ وقت با حرف های خودت موافق نبوده ای.