ساعت سه ی بعد از ظهرِ

یک روزِ گرمِ 

اواسطِ خردادم.

وصله ی ناجوری به تنِ روزگار.