وقتی که سرعت عکس العملت باید با سرعت نور برابری کند!