دو تا سیبلینگِ ما امروز رفته بودن کنکور بدن، بعد وقتی برگشتن واسه طفره رفتن از سوال جوابای ما می گفتن: "شایعه شده بود ناهار میدن رفتیم ببینیم قضیه چیه. دروغ بود بابا!" ابرو