نت های آخر هرچقدر هم که زیبا باشند، حکایت از پایان می کنند...

اذان بگو؛ که تمامِ اتمامش شروع است.