چیزهایی

گفتیم

و 

شنیدیم

که نمی شود

گفت

یا 

شنید.