اسفند؛

فصل اندوه فدا شدن نرگس به پای شعفِ شکفتنِ سربرگ های سبز فروردین...

رویش نطفه ی بهار در جان مادر طبیعت.

پر هیاهو ولادتِ آهسته ی آغاز!

 

______________________

# با اندکی تصرف در نوشته های حقیر.