زمستون رسید و تو شاعر، هنوز داری تو گوش من می خونی: پاییز آمـــد، ...