خب من هم دلم میخواهد بگویم؛

لبیـــکـــ... 

اللهم لبیک...

یعنی نمی شود از همین جا؟