از دلم میگویم؛ کاش می شد خدا این لکه ی ننگ را می سوزاند و تمـــــام...