یعنی قسم میخورم, اگر

تخت خواب من یه ماهیتابه بود پر از روغن و زیرش هم شعله ای از ساعت دوازده تا چهار صبح روشن بود،

من عمرن ته نمی گرفتم! همچین خوب تفت می خوردم...